وقتی iOS مقاله می نویسد

در این مطلب به شرح پارسی ماجرای جالبی پرداخته شده، ماجرایی که در آن  iOS مقاله می نویسد و در کنفرانس پذیرفته می شود. تلنگری برای دقت در تشخیص کنفرانس های علمی از کنفرانس های پوچ

http://www.bartneck.de/2016/10/24/media-coverage-on-fake-nuclear-physics-paper/